ข่าวประชาสัมพันธ์

**เปิดลงทะเบียนชุมนุมสําหรับนักเรียน ม.ปลาย วันที่ 29 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น.  **เปิดลงทะเบียนชุมนุมสําหรับนักเรียน ม.ต้น วันที่ 30 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น.


กําหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

***ม.ปลาย วันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น.
***ม.ต้น วันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น.

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือ Computer ได้ 

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง เท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายได้

3. นักเรียนระดับชั้นม.4, ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนชุมนุมได้ในวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

    นักเรียนระดับชั้นม.1,ม.2 และ ม.3 ลงทะเบียนชุมนุมได้ในวันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

    (ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนในวันพุธที่ 2 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น.)     วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์

นักเรียนที่จะลงทะเบียนออนไลน์ให้กรอกข้อมูลดังนี้ 

รหัสผู้ใช้(Username)   :เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน(Password)   :เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายรักเรียน เพียรรอบรู้
รหัสผู้ใช้ :  11120 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  1234567890011 (เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ให้นักเรียนศึกษาข้อกําหนดของชุมนุมที่ตนเองมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของชุมนุม หากนักเรียนไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของชุมนุมถือว่าเป็นโมฆะ โดยทางงานพัฒนาผู้เรียนจะดําเนินการเลือกกิจกรรมชุมนุมให้เอง

5. มีปัญหาเกี่ยวกับการลงเลือกกิจกรรมแจ้งผ่าน google form : https://forms.gle/HCxiEnkCBfcVjf4r5